پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اسامی مدیران
مدیران کل :
     1- غلامرضا امین رفتاری مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه
 (تلفن دفتر : 39903001)
2- احمدرضا پاکباز مدیر کل نظارت بر ذیحسابیها
 (تلفن دفتر : 39903131)
      3- مهدی بنانی رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی 
 (تلفن دفتر : 39902502)
4- محسن برزوزاده  مدیر کل خزانه 
 (تلفن دفتر : 39903041)
5- فاطمه وظیفه دادگر   مدیر کل اموال دولتی واوراق بهادار
 (تلفن دفتر : 39902611)
6- دکتر علی فعال قیومی   مدیرکل هماهنگی و تلفیق حسابها وروش های حسابداری 
 (تلفن دفتر : 39903161)

حوزه مشاورین معاونت:
      1- هادی خدابخشی مشاور عالی معاونت
(تلفن دفتر: 39904086)
2-  صالح خلیفه  بازرس ویژه معاونت
 (تلفن دفتر : 39904077)

3- صادق شعبانی مشاور معاونت
 (تلفن دفتر : 39904087)
4- علی مه پویا حوزه مشاورین معاونت
 (تلفن دفتر: 39903490)

5.7.13.0
گروه دورانV5.7.13.0